CONDICIONS D'ÚS


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, BORRELL RELLOTJERIA SL li informa que és titular la pàgina web . WWW.JOIERIABORRELL.CAT. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, BORRELL RELLOTJERIA SL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és BORRELL RELLOTJERIA SL, amb CIF B62140181 i domicili social en BORRELL RELLOTJERIA SL; PASSEIG PLAÇA MAJOR 22, 08202 SABADELL inscrita en el Registre Mercantil en el tom 32235, foli 189, full B203833, inscripció 1. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@joieriaborrell.catUSUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS


La navegació, accés i ús per la pàgina web de BORRELL RELLOTJERIA SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de BORRELL RELLOTJERIA SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de BORRELL RELLOTJERIA SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la seva pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per BORRELL RELLOTJERIA SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També ser responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per BORRELL RELLOTJERIA SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.


POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT


BORRELL RELLOTJERIA SL no es fa responsable del contingut de les

pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BORRELL RELLOTJERIA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol donen us que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, BORRELL RELLOTJERIA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals donen us que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


MODIFICACIONS


BORRELL RELLOTJERIA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


RESERVA DE COOKIES


BORRELL RELLOTJERIA SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per la seva pàgina web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, BORRELL RELLOTJERIA SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si ı el nom i cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si es ı ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a la pàgina web de BORRELL RELLOTJERIA SL no ser a preceptiva la instal·lació de cookies.


PROTECCIÓ DE DADES


De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BORRELL RELLOTJERIA SL informa als usuaris de la seva pàgina web que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BORRELL RELLOTJERIA SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, BORRELL RELLOTJERIA SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça BORRELL RELLOTJERIA SL; PASSEIG PLAÇA MAJOR 22, 08202 SABADELL.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sı o com a cessionària, a BORRELL RELLOTJERIA SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de BORRELL RELLOTJERIA SL.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIO N APLICABLE I JURISDICCIÓ


BORRELL RELLOTJERIA SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i BORRELL RELLOTJERIA SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i BORRELL RELLOTJERIA SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de SABADELL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDICIONES DE USO


En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, BORRELL RELLOTJERIA SL le informa de que es titular del website WWW.JOIERIABORRELL.CAT. De acuerdo con la exigencia del artıculo 10 de la citada Ley, BORRELL RELLOTJERIA SL informa de los siguientes datos: El titular de esta p ́agina web es BORRELL RELLOTJERIA SL, con CIF B62140181 y domicilio social en BORRELL RELLOTJERIA SL; PASSEIG PLAZA MAYOR 22, 08202 SABADELL inscrita en el Registro Mercantil en el tomo 32235, folio 189, hoja B203833, inscripción  1. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es info@joieriaborrell.cat


USUARIO Y REGIMEN DE RESPONSABILIDADES


La navegación, acceso y uso por el website de BORRELL RELLOTJERIA SL confiere la condición de usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por las p ́aginas de BORRELL RELLOTJERIA SL, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

Las p ́aginas web de BORRELL RELLOTJERIA SL proporcionan gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de el website. Esta responsabilidad se extender ́a a:

La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios extendidos por BORRELL RELLOTJERIA SL para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por las webs. También ser ́a responsable del uso que le de a las claves de acceso que haya obtenido con la cumplimentación de los formularios mencionados.

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por BORRELL RELLOTJERIA SL contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden publico, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento de el website


POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD


BORRELL RELLOTJERIA SL no se hace responsable del contenido de las

páginas web a las que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su website y declara que en ningún caso proceder ́a a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otras p ́aginas de la red.

Asimismo, tampoco garantizar ́a la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de p ́aginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de los enlaces.

                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BORRELL RELLOTJERIA SL declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualesquiera dan ̃os que, a los usuarios de su website, pudieran derivarse de la navegación por sus p ́aginas web. En consecuencia, BORRELL RELLOTJERIA SL no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales dan ̃os que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.


MODIFICACIONES


BORRELL RELLOTJERIA SL se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su website. Tanto en lo referente a los contenidos de la website, como en las condiciones de uso de la misma o en las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de su website, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.


RESERVA DE COOKIES


BORRELL RELLOTJERIA SL se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por su website para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, BORRELL RELLOTJERIA SL informa que las cookies se asocian al usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan por s ́ı el nombre y apellidos del usuario.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si as ́ı lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro. No obstante, para el acceso a la website de BORRELL RELLOTJERIA SL no ser ́a preceptiva la instalación de cookies.


PROTECCIÓN DE DATOS


De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, BORRELL RELLOTJERIA SL informa a los usuarios de su website de que los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus paginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de BORRELL RELLOTJERIA SL, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.

Así mismo, BORRELL RELLOTJERIA SL informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección BORRELL RELLOTJERIA SL; PASSEIG PLAZA MAYOR 22, 08202 SABADELL.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPIEDAD INTELECTUAL


Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus paginas pertenecen, por sı o como cesionaria, a BORRELL RELLOTJERIA SL Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación publica y utilización, de la totalidad o parte de los contenidos de sus p ́aginas web sin el consentimiento expreso de BORRELL RELLOTJERIA SL.


ACCIONES LEGALES, LEGISLACIO ́N APLICABLE Y JURISDICCION


BORRELL RELLOTJERIA SL se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus paginas web y contenidos o por el incumplimiento de las presentes condiciones.

La relación entre el usuario y BORRELL RELLOTJERIA SL se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que se pudiera suscitar entre el usuario y BORRELL RELLOTJERIA SL, los juzgados o tribunales propios de la localidad de SABADELL.